روزنامه همانند كارآگاه پليس

روزنامه‌‌نگاران تراز اول جهان در نشست عمومی خود در آخرين هفته روزنامه‌‌نگاری مشابه آنچه را كه يك كارآگاه پليس انجام می‌‌دهد مورد تاكيد قرار دادند و توصيه كردند كه روزنامه‌‌نگاران متخصص در اين رشته در هر روزنامه، به صورت تيم و گروه عمل كنند تا آسانتر و بهتر به نتيجه برسد و نيز اعلام كردند كه اين طرز روزنامه‌‌نگاری كمك بسيار بزرگی به فسادزدايی از جامعه، افشای ضعفها همچنين شناخت قوتها و نيز تحكيم دمكراسی می‌‌شود.
تاريخچه 150 ساله مطبوعات ايران نشان می‌‌دهد كه در وطن ما جز يك نفر، كسی ديگر خود را برای مدتی طولانی وارد اين ميدان پر خطر روزنامه نگاری نكرده است. زيرا، اين نوع روزنامه‌‌نگاری كه از اين عنوان نام برده می‌‌شود درجامعه‌‌يی می‌‌تواند بدرخشد كه دولت آماده تحمل كردن آن باشد. آن يك روزنامه‌‌نگار را هم، بدون سر و صدا، در نيمه دهه 1340 سردبير يك مجله كردند و از دست او آسوده شدند. وی ر. اعتمادی بود كه تيراژ اطلاعات جوانان را به نيم ميليون در هفته رساند. به دليل تجربه كم روزنامه نگاری ما در اين زمينه، لازم است اشاره‌‌يی به آن بشود.