بخشی از گفتگو با ر. اعتمادی در سال 50

ر. اعتمادی ـ نامی سخت آشناست از آن‌زمان كه در تلويزيون ايران عهده‌‌دار پخش خبر بود و تفسيرهای سياسی را درين وسيله ارتباط جمعی باب كرد تا اين زمان كه در اوج فعاليت و موفقيت گام برميدارد يكدم از تحرك باز نايستاده است.
اعتمای پا به پای نسل جوان اين كشور پيش آمده و در هر موردی دردها، محروميت‌‌ها و نامراديهای اين گروه را مدنظر داشته است. كتاب «ساكن محله غم» او در جامعه‌‌يی كه تيراژ كتاب حداكثر دو هزار است. چندين بار تجديدچاپ شد و پس از آن «تويست داغم كن» ركورد فروش تازه‌‌يی برجای گذاشت زماني كه اعتمادی به سردبيری (جوانان) برگزيده شد هيچكس گمان نميبرد كه اين نشريه‌‌ی تازه‌‌پا بتواند شهرتی چنين همه‌‌گير پيدا كند (جوانان) با كوششهای اعتمادی و حس ابتكاری كه پيوسته در او می‌‌جوشد گامهای پيشرفت و تكامل را بسرعت پيمود و اينك با تيراژی از صدهزار به بالا از موفقترين مجلات ايران است.
گفت و شنودی كه با «ر. اعتمادی» ترتيب داده‌‌ايم شك نداريم كه روشنگر مسايل بسياری در زمينه مطبوعات هنر و ديگر مسائل خواهد بود.

بخشی از گفتگو با ر. اعتمادی در سال 50
مصاحبه كننده آقای سيروس قهرمانی چاپ در مجله فيلم و هنر
سؤال ـ با مروری كه در نشريه (جوانان) كرده‌‌ايم به اين مساله واقف شده‌‌ايم كه روال كارتان با ديگر نشريه‌‌هاتفاوت‌‌هائی دارد با اين معنی كه در سراسر صفحات اين نشريه اعم از خوب يا بد روحی جوان و سرشار از تحرك و زندگی در جريان است. ترديد نيست كه يك نشريه مخصوص جوانان بايدواجد اين ويژگی باشد ولی می‌‌خواستيم بدانيم آيا از ديدگاه سردبير (جوانان) تنها وسيله‌‌يی برای بازتاب مسايل سطحی جوانان است و هدف آن ايجاد سر گرمی‌‌ست يادرورای اين عامل اجتناب‌‌ناپذير هدف يا هدفهايی نيز برای پيشبرد نيروی ذهنی جوانان مورد نظر است؟
جواب ـ (جوانان) جوانست، در حركت، جنبش، پرش از هر سدی چون برای نسلی منتشر ميشود كه ركورد سرعت را در همه اعصار و قرون شكسته است.
سرعت از ويژگی‌‌های زندگی جوانان امروزی است و اين سرعت بازتاب روحيه تند، شاد و پر تحرك اوست و بهمين دليل تو دوست عزيز وقتی جوانان را ورق ميزنی روحی سرشار از تحرك و زندگی می‌‌بينی. جوانان در متن زندگی نسل جوان است و اين شتاب و تحرك هم ناشی از همين روحيه است وقتی ما از دهان يك معتادجوان سخن می‌‌گوييم در حقيقت عصيان فروخفته و فريادهای دردآلود زندگی‌‌اش را بروی كاغذ ميريزيم. وقتی جوانان با يك زندانی‌‌جوان در زندانهای متعدد بگفتگو می‌‌نشيند زندگی گناه‌‌آلود گناهكاران جوانی را تجسم می‌‌بخشد كه بازيچه دست بزرگترها شده و به غلط بهشت خود را در جهنم فرومايگان جستجو كرده است وقتی به صفحات بازگشت از مرز بدنامی ميرسی آوازهای غم‌‌انگيز نسلی را ميشنوی كه با همه قدرت تلاش ميكند تا از اين مرز نام و ننگ باز گردد.
جوانان تنها وسيله‌‌ای برای بازتاب مسائل سطحی جوانان نيست جوانان وسيله‌‌ای است برای نمايش مسائل عمومی جوانان.