روزنامه‌نگاران تراز اول و ماهر ايرانی

گرچه هر روز رسانه‌‌های گفتاری و تصويری با پيشرفت‌‌ها و تحولات تكنولوژی ارتباطات كاربرد گسترده‌‌تری می‌‌يابد و به راستی راديو و تلويزيون و اخيرا اينترنت دنيا را به دهكده‌‌ای تبديل كرده است اما اين تحولات نه فقط از قدرت مطبوعات نكاسته كه اهميت و نقش آنرا بارزتر هم ساخته است خاصه اكنون كه اينترنت نيز وسيله‌‌ای شده است كه نشريه را با سرعت هر چه بيشتر تا دورترين نقطه‌‌های جهان بازتاب دهد. امامسلم مطبوعاتی زنده خواهند ماند كه خود را با تحولات زمانه همگام سازند والا تا چهار پنج سال ديگر از اغلب اين نشريات كه سردبيران و مسئولان آنها چون ارتش خصوصی برای پيشبرد مقاصد شخصی و تصفيه حسابهای خصوصی‌‌شان از آنها بهره می‌‌جويند اثری نخواهد بود. و به عكس هر چه زمان بگذرد ياد و يادگارهای روزنامه‌‌نگاران راستين زنده و زنده‌‌تر خواهد شد.
اخيرا سنديكای جهانی روزنامه نگاران آزاد در شهر شيكاگو فهرستی از روزنامه‌‌نگاران حرفه‌‌ای تراز اول و ماهر هر كشور را تهيه كرده است تا در سراسر جهان از آن به عنوان سند مرجع استفاده شود اين فهرست فقط شامل روزنامه‌‌نگاران زنده و ده نفر اول هستند.
روزنامه‌‌نگاران تراز اول:
غلامحصين صالحيار (درصدر فهرست با 99 از صد امتياز) محمد بلوری (با 43 سال تجربه و رئيس سنديكای مطبوعات تهران) تورج فرازمند، مصطفی قريب، منصور تاراجی، محسن ميرزايی، اميرطاهری (سردبير پيشين كيهان و از روزنامه‌‌نگاران بين‌‌المللی) حسين صفار هرندی، حسين شمس ايلی (با 32 سال تجربه) و ر. اعتمادی سردبير پيشين مجله جوانان با 43 سال تجربه.