درباره «اتوبوس آبی»

اين جور كتابها را در همه جا می‌‌شود خواند، در اتوبوس، قطار، كشتی و هواپيما
تجديد چاپ اتوبوس آبی پس از كمتر از شش ماه، آن هم در روزگاری كه همه جا صحبت از ركود بازار كتاب است نشان می‌‌دهد كه دنيا خيلی عوض نشده و آثار نويسندگانی كه قبل از انقلاب پرفروش بوده و در ليست (بست سلر) قرار داشته، پس از بيست سال، وقتی تجديد چاپ شود باز هم خواهان دارد. در سال‌‌های غيبت كتاب‌‌های اعتمادی در كتابفروشی‌‌ها، چند نوشته راه او را ادامه دادند و به موفقيت‌‌هايی ـ از نظر فروش ـ رسيدند، تا آنجا كه منتقد ادبی روزنامه سلام در مقاله‌‌ای پيشنهاد كرد كه: بگذاريد آثار اعتمادی واقعی منتشر شود و ما را از نوع ژنريك آن خلاص كند!
داستان‌‌های اعتمادی، ساده، روان و قابل فهم عموم است، به اين نوع كتاب‌‌ها در اروپا كتاب‌‌های بولواری ميگويند: يعنی راحت می‌‌شود خواند و لذت برد، در هر كجا، در اتوبوس، قطار، هواپيما، كشتی و يا حتی روی نيمكتی كنار بولوار، و عمده‌‌ترين خوانندگان اين نوع كتاب‌‌ها، جوانان همه كشورها هستند. همانها كه با مطالعه چنين آثاری با لذت مطالعه آشنا می‌‌شوند و عادت مطالعه پيدا می‌‌كنند. خود اعتمادی هم سال‌‌ها پيش در يك مصاحبه گفته بود: تداوم انتشار و مطالعه آثارم موجب رونق كتاب‌‌های روشنفكری می‌‌شود: پس از كتاب‌‌های من، به سراغ آن كتاب‌‌ها می‌‌روند!