محاكمه نویسنده كتاب «ساكن محله غم»

سندیكای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات مخصوص اعضاء صندوق پستی 374
بطوری كه اطلاع حاصل شده است محاكمه نویسنده كتاب «ساكت محله غم» ساعت 10:20 روز یكشنبه 25 اردیبهشت ماه در شعبه 21 دادگاه جنحه واقع در عمارت وزارت اقتصاد شروع می‌شود. این همان محاكمه‌ای است كه چندی پیش به شكایت مطبوعاتی برادران توفیق رسیدگی كرد.
آقای غلامحسین صدرائی وكالت دوست سندیكائی آقای اعتمادی نویسنده كتاب را در دادگاه عهده‌دار شده است.