عالی‌جناب عشق

این نویسنده با گذشت دو یاسه دهه، زمانی مجدداً دست به قلم می‌برد که به تأیید اهل کتاب، در همان حال و هوای آن سال‌ها باقی نمانده و با تکیه بر خواسته خوانندگان آن زمان، همان سبک را تکرار نکرده است.

بلکه با خواندن کتاب وی، می‌توان بر این نکته اذعان کرد که «ر. اعتمادی» با گذر زمان، بخوبی حال و هوای امروز جامعه خود را می‌شناسد و به راستی یکی از مردمان همین جامعه است که حتی نسل جوان امروز را نیز درک کرده است. بنابراین، کتاب حاضر به تمامی آنان که از این نویسنده خاطره دارند و حتی آنان که در این زمان، هنوز چشم به جهان نگشوده بودند نیز تقدیم و توصیه می‌گردد.

دریافت فایل ضمیمه
افزودن به سبدخرید