درباره «آبی عشق»

ظاهرا نام «مهدی اعتمادی» هم آشنا به نظر می‌‌رسد، هم انگار برای اولين بار است كه به عنوان يك رمان‌‌نويس، برجلد اثری به نام «آبی عشق» ديده می‌‌شود. آبی عشق، رمانی است عاشقانه و اجتماعی كه زندگی پرفراز و نشيبی را در لفافه نوعی رُمَنِس احساسی پی ريخته و تعقيب می‌‌كند، خوانندگانی كه به اين نوع آثار علاقه و اعتيادی ذهنی دارند، بی‌‌شك، رمان «آبی عشق» نوشته مهدی اعتمادی را خواهند پسنديد. اين رمان در دو بخش اما در يك مجلد از سوی انتشارات سمير منتشر شده است. ظاهرا مهدی اعتمادی، اگر چه نامی تازه در سيطره رمان نويسی امروز به شمار می‌‌رود، اما به اعتقاد اين راوی، قلم اين نويسنده از پختگی و توانايی ويژه‌‌ای در پردازش تصاوير، ايجاد اوج‌‌ها دراماتيك، و كشفِ احساسات درونی پر سوناژها، همچنين خلق گفت و گوهای جذاب و خواندنی برخوردار است. مهدی اعتمادی دقيقا طبقه كثير و بی‌‌شمار خرده بورژوازی ايران امروز را مَدِ نظر داشته است، و هم قصه‌‌اش را در حولِ حيات اين طبقه، چرخانده و باز آفريده است، و هم خواننده خود را در ميان همين طبقه وسيع باز خواهد يافت.