درباره «هفت آسمان عشق»

اين روزها از خواب صبحگاهی دير بلند می‌‌شود اما بيدار می‌‌شود و دلشاد هم بيدار می‌‌شود. از اينكه روزی ديگر را بايد در نمايشگاه كتاب بگذراند خوشحال است. از ديدن اين همه چهره‌‌های نزديك، قديمی، جديد حكايت‌‌های تمام نشدنی و ياد او كه با نوعی جيغ خوشحالی ابراز می‌‌شود لذت می‌‌برد. ديگر از روزهای ناله و غم و تنگدلی خبری نيست. اين روزها در آن فضای دم كرده و گرم نمايشگاه با متانت و حوصله پذيرای خوانندگان آثارش است و با ظرافتی خاص كتاب‌‌های درخواستی آنها را امضا می‌‌كند و می‌‌نويسد «عاشقانه بينديشيم» و در ادامه برای شما...خانم يا آقا با آرزوی موفقيت. ر ـ اعتمادی» اين حكايت پارسا هم بود و كتاب «نسل عاشقان» او ركورد نمايشگاه را در فروش رمان شكست. امسال هم با عنوان جديد «هفت آسمان عشق» آمده؛ داستان عشقی كه از ايل سرشناس بختياری شروع می‌‌شود و با جنگ ايران و عراق به اوج می‌‌رسد. داستان نبرد نور و ظلمت، داستان جنگ و ستيز با بدی، داستانی كه در اين روزگار حكايت می‌‌شود و به سرنوشت نسل من گره می‌‌خورد. باشد در اين روزگاری كه عشق راستين كيميا شده با مطالعه اين داستان كيميايی راستين عشق درونی خود را بيابيم. هفت آسمان عشق آخرين رمان ر ـ اعتمادی است كه در اين نمايشگاه توسط انتشارات شادان عرضه شده است. رمانی در 400 صفحه با قيمت 35000 ريال و كيفيت چاپ بی‌‌نظير كه خواندن آن را به تمام دوستداران رمان توصيه می‌‌كنيم.