ماجرای ممنوع القلم بودن يك نویسنده و بعضی قضایا!

یك نویسنده آمریكایى به نام میلارد لمپل كه گویا از خیلى وقت پیش‌‌ها ممنوع‌‌القلم بوده، تازگى‌‌ها دارفانى را وداغ گفته است. وقتى این خبر را شنیدیم كمى تعجب كردیم و یاد آن نویسنده ممنوع‌‌القلم خودمان ر. اعتمادى افتادیم كه بعد از انقلاب نگذاشتند چیزى بنویسد و چاپ كند. گفتیم حالا كه این خبر را شنیدیم چه خوبست كه توى همین ستون از مسوولان اداره نشر وزارت ارشاد درخواست كنیم كه به كتاب‌‌هاى ر. اعتمادى اجازه چاپ بدهند تا معلوم شود خیلى از این داستان‌‌هاى بند تنبانى كه این روزها چاپ مى‌‌شوند، نسخه ارژینالشان كجاست و نویسنده‌‌شان به آن بنده خدا ر. اعتمادى چقدر مدیون است؟