محاکمه

اين روزها اعتمادی نويسنده و سردبير مجله اطلاعات جوانان سر و كارش با نوعی محاكمه بازی رايج است و حتی از او تقاضای 200 هزار ريال خسارت شده است كه اگر درجريان محاكمه، محكوم شد بايد آن را بپردازد!
البته «اعتمادی» نه دعوا كرده، نه خلاف ديگری مرتكب شده، بلكه فقط و فقط انتقاد كوچكی از يك اداره دولتی كرده است و اوليای اداره آنرا توهين بخود تشخيص داده‌اند. جالب اينكه در روزگاری اين محاكمه در جريان است كه نابسامانی دستگاه‌های اداری، ضرور تا «انقلاب اداری» را موجب شد و ناگفته نماند، انتقاد از ادارات يكی از سوژه‌های تمام نشدنی برنامه‌های كمدی راديو ايران است.