هفت آسمان عشق

همه‌‌ی آن سه نسلی كه خواننده‌‌ی «ر. اعتمادی» قصه‌‌گو بوده و هستند به اتفاق نظر خواهند رسيد كه «هفت آسمان عشق» آن نقطه‌‌ی اوج آثار وی خواهد بود و از آن دست كتابهايی است كه روايت‌‌گر زيبای عشقی ناب و بی‌‌آلايش است، بطوريكه می‌‌تواند سالهای سال خوانده شود و باز حرفی برای خوانندگان خود داشته باشد.

خوانندگانی كه در ميان ساده‌‌ترين كلمات به دنبال حقيقت زندگی هستند و نمی‌‌خواهند برای پيدا كردن خواسته‌‌ی خود، در پيچ و خم استعارات ابدی گرفتار شوند. داستان را با سادگی و لطافت می‌‌خواهند و می‌‌پسندند و برای آن در دل لوحی به تقدير می‌‌دهند.

دریافت فایل ضمیمه