نسل عاشقان

كتابی ديگر از نويسنده‌ی سه نسلِ اخيرِ ما كه از تمامی جهات، نكات مثبت و برتر آثار او را، از داستان سرايی و جذابيت گرفته تا حال و هوای عاشقانه و هميشگی در رُمان‌هايش در بر دارد و خواسته‌ی تمامی دوستداران او را برآورده مي‌سازد.

داستانی كه سرگذشت بسياری از مادران اين مرز و بوم است كه با عطر عشق، تمامی سالهای سخت را پشت سر گذاشته و تنفس در فضای عاشقانه را به فرزندان خود هديه كردند.

دریافت فایل ضمیمه